- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Дипломатична підготовка бессарабського походу у Румунію в 1940 році (Лілія Трофимович)

Додано твір Дипломатична підготовка бессарабського походу у Румунію в 1940 році (Лілія Трофимович). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті охарактеризовані радянсько-румунські відносини в початковий період Другої
світової війни. Проаналізовані дипломатичні кроки сталінського керівництва, спрямовані
на розв’язання бессарабського питання. Показана реакція європейської дипломатії на уль-
тимативну ноту радянського уряду. Дана оцінка дипломатії СРСР з позиції сили.
Ключові слова: дипломатія, СРСР, Румунія, Бессарабія, Північна Буковина, Німеччина,
територіальні вимоги, ультимативна нота, В. Молотов.

Становлення європейських професійних армій: скопітарії, петріналії і аркебузири (Ігор Мацюк)

Додано твір Становлення європейських професійних армій: скопітарії, петріналії і аркебузири (Ігор Мацюк). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

Вперше в українській історіографії досліджено появу перших підрозділів, озброєних руч-
ною вогнепальною зброєю. Цей період завершив останній етап становлення європейських
професійних армій. Особливу увагу приділено технічним характеристикам зброї, особли-
востям її застосування, структурі і чисельності підрозділів та їх участі в польових битвах .
Ключові слова: вогневі трубки, скопітус, скопітарії, петрінал, петріналії, ручні бомбар-
ди, аркебузи, аркебузири.

Карпато-українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (Василь Ухач)

Додано твір Карпато-українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти) (Василь Ухач). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті висвітлено підходи сучасних вітчизняних істориків до питання ролі Підкар-
патської Русі, Карпатської України в політиці європейських держав у період 1938-1939
років. Узагальнено підходи науковців щодо значення проголошення незалежності Кар-
патської України, її ролі в розгортанні наступних етапів національно-визвольного руху.
Окреслено коло питань, що потребують подальших наукових студій.
Ключові слова: Карпато-Українська держава, Німеччина, СРСР, Угорщина, Польща,
періодизація, сучасна історіографія.

Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (Юрій Пшеничний)

Додано твір Забудова дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за описом 1769 р. (Юрій Пшеничний). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті розглядаються і публікуються описи будівель Спасо-Преображенського та
Хрестовоздвиженського монастирів у м. Дубно, складені у 1769 р. Вони дозволяють дослі-
джувати планувальну структуру, характер та архітектурні особливості монастирської
забудови.
Ключові слова: монастир, будівля, опис.

Історіософія поеми Іоанна Домбровського «Дніпрові камени» (Петро Кралюк)

Додано твір Історіософія поеми Іоанна Домбровського «Дніпрові камени» (Петро Кралюк). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті розглядається латиномовна поема Іоанна Домбровського «Дніпрові камени»,
котра була опублікована в 1621 чи 1622 рр. і є цікавим явищем ренесансної культури в Укра-
їні. Ця поема запропонувала одне з перших цілісних бачень історії Русі-України як етнопо-
літичної спільноти. Її історичну концепцію можна вважати національною. Русь у поемі
трактується як самостійна геополітична одиниця, яка протистоїть і Заходу, і Сходу.
Ключові слова: «Дніпрові камени», Іоанн Домбровський, Русь, поема, історія, історіо-
софія.

Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (Віктор Атаманенко)

Додано твір Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. (Віктор Атаманенко). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті розглянуто інформативні можливості описово-статистичних документів
Заславської волості першої половини XVII ст. як джерела вивчення історії міст регіону,
створюваних із рубежа XVI – XVII ст. Звернуто увагу на аграрну складову занять міщан
та її роль у розвитку господарства новозасновуваних міст. Показано особливості фіксації
свідчень про них у інвентарних описах Заславської волості.
Ключові слова: описово-статистичні документи, джерелознавство, урбанізаційний
процес, характер міст.

Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половині XVI – першої половини XVII ст. (Тетяна Дубляниця)

Додано твір Вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського староства другої половині XVI – першої половини XVII ст. (Тетяна Дубляниця). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті розглянуто стан вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського
староства в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Проаналізовано дослідження
М. Іванішева, М. Теодоровича, І. Бойка, З. Гульдона, П. Саса та ін. Проведений аналіз за-
свідчив неповноту розкриття проблеми в науковій літературі та необхідність проведення
окремого дослідження з теми із залученням ширшого кола джерел та використання сучас-
них методологічних підходів.
Ключові слова: Ковельське староство, соціально-економічний розвиток, історіографія,
описово-статистичні джерела, міське самоврядування, фільваркове господарство.

Яблочинський Онуфріївський монастир в роки Другої світової війни (Андрій Смирнов)

Додано твір Яблочинський Онуфріївський монастир в роки Другої світової війни (Андрій Смирнов). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

Стаття присвячена діяльності Яблочинського Онуфріївського монастиря, що зали-
шився в Польщі єдиним православним осередком, який ніколи не припиняв своєї діяльності.
Спільноті довелося пережити лихоліття війни, стати прихистком для знедолених, цен-
тром духовної віднови, місцем мучеництва і подвижництва. У серпні 1942 р. гітлерівці
пограбували і спалили значну частину монастирських будівель разом з архівом та бібліо-
текою. Жертвою нападу став монах-дзвонар Ігнатій Базилюк, якого згодом канонізували
як одного з холмсько-підляських мучеників.
Ключові слова: Православна Церква, монастир, Ігнатій Базилюк, Підляшшя, єпископ.

Селянські самосуди 1933–1936 рр.: причини, масштаби, наслідки (Наталя Романець)

Додано твір Селянські самосуди 1933–1936 рр.: причини, масштаби, наслідки (Наталя Романець). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

Стаття присвячена дослідженню самосудів, які набули поширення в українському селі в
умовах Голодомору 1933 р. та постголодоморний період (1933 – 1936 рр.). На основі аналізу
архівних документів, що вперше вводяться до наукового обігу, охарактеризовано криміно-
генну ситуацію в українському селі в 1933-1936 рр., з’ясовано причини, масштаби поши-
рення самосудів, склад їхніх учасників, методи боротьби влади з ними, їхню ефективність,
визначені соціальні та морально-психологічні наслідки самосудів.
Ключові слова: самосуди, селянство, голод, злочинність, українське село

Зовнішня торгівля України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: теоретико-методологічні принципи дослідження проблеми (Ірина Жиленкова)

Додано твір Зовнішня торгівля України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: теоретико-методологічні принципи дослідження проблеми (Ірина Жиленкова). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті запропоновано концепцію (теоретико-методологічну модель) вивчення зов-
нішньої торгівлі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. На її основі розроблено методику, яка
дає можливість аналізувати об’єктивний експортний потенціал промислової продукції
України, специфіку впливу ринкових механізмів на розвиток продуктивних сил в аграрному
виробництві.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, протекціонізм, методологічні принципи,
наукові методи.

Володимир Менчиць і Петербурзька українська громада (Мирон Гордійчук)

Додано твір Володимир Менчиць і Петербурзька українська громада (Мирон Гордійчук). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті проаналізовано участь видатного фольклориста і книгаря Володимира Мен-
чиця (1837-1916) в діяльності Петербурзької української громади, його навчання в Київ-
ській Духовній Академії та Петербурзькому університеті. Виділено роль Платона Менчи-
ця як ключової постаті для долучення Володимира Менчиця до діяльності Петербурзької
української громади. Наведено невідомі факти з біографії Володимира Менчиця, а також
досліджено прояви і хронологію його діяльності як члена Петербурзької громади.
Ключові слова: Петербурзька українська громада, громадівський рух, Менчиць, Куліш,
Костомаров.

Попаді, поповичі, попівни як учасники судових процесів (за матеріалами книг духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) (Олена Циквас)

Додано твір Попаді, поповичі, попівни як учасники судових процесів (за матеріалами книг духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.) (Олена Циквас). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті здійснено спробу дослідити родини парафіяльних священиків на основі ма-
теріалів Перемишльського духовного суду кінця XVII – першої половини XVIII ст. У роботі
проаналізовано судові процеси, учасниками яких були попаді, поповичі і попівни. З’ясовано
рівень і стан матеріального забезпечення священичих сімей за даними книг протоколів
єпископського суду.
Ключові слова: духовний (єпископський) суд, Перемишльська єпархія, попадя, попович,
попівна.

Чотири листи М. П. Ковальського (Інна Тарасенко)

Додано твір Чотири листи М. П. Ковальського (Інна Тарасенко). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті наведено тексти листів видатного українського історика М. П. Ковальсько-
го до відомого українського історика о. Юрія Мицика, написаних у 1971–2006 рр., котрі є
важливими джерелами до творчої біографії обох істориків, розвитку сучасної історичної
науки. Подано також вступну статтю і коментар, котрі прояснюють обставини ство-
рення листів, згадувані в них події і персоналії.
Ключові слова: Микола Ковальський, Юрій Мицик, листи, історики, Острозька акаде-
мія, Дніпропетровський державний університет, історична наука.

Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі роки (1929–1947) (Олександр Мельник)

Додано твір Формування особистості М. Ковальського: дитячі та юнацькі роки (1929–1947) (Олександр Мельник). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №25/2016

У статті проведено аналіз початкового етапу біографії відомого історика, заслу-
женого діяча науки і техніки України Миколи Павловича Ковальського (1929–2006). Ува-
гу закцен товано на роках його навчання в освітніх закладах м. Острога другої половини
1930-х – пер шої половини 1940-х рр. Розкрито значення родинного, соціокультурного та
інших факторів у становленні особистості майбутнього науковця.
Ключові слова: М. Ковальський, Острог, школа, учень, історія.

Медична астрологія православних слов’ян в період раннього модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому князівстві Литовському (Віталій Щепанський)

Додано твір Медична астрологія православних слов’ян в період раннього модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому князівстві Литовському (Віталій Щепанський). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №26/2017

У статті представлений короткий огляд історії поширення астрологічної медицини і
зображення «зодіакальної людини» серед православних слов’ян у XIV-XVIIІ ст. Подано іс-
торичний контекст натурфілософських студій і опис джерел, відслідковано витоки тра-
диції лікувальної астрології із кириличних астрологічних збірників XIV ст. Проаналізовано
відомі рукописи, що містять описи та зображення «зодіакальної людини», які були роз-
міщенні в кириличних рукописах та поширені в православному ранньомодерному інтелек-
туальному середовищі. Окремо розглядаються публічні виступи Теофраста Парацельса
у Великому Князівстві Литовському, Польщі, Хорватії і його спроби пропаганди власних
медичних поглядів на цих землях. В статті також приділено увагу діяльності учнів Пара-
цельса, що оселилися і працювали в Східній Європі.
Ключові слова: «зодіакальна людина», астрологічна медицина, натурфілософія, Пара-
цельс, Велике Князівство Литовське, природня магія.

Передумови та причини відновлення незалежного вірменського царства наприкінці ІХ століття (Дмитро Димидюк)

Додано твір Передумови та причини відновлення незалежного вірменського царства наприкінці ІХ століття (Дмитро Димидюк). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №26/2017

У статті проаналізовано зміни геополітичного становища на Закавказзі, завдяки яким
вірмени отримали змогу відновити власну незалежну державу у 884–886 рр. Розкрито осо-
бливості арабо-візантійського протистояння, як одного з факторів відновлення Вірмен-
ської державності. Охарактеризовано вірмено-візантійські та вірмено-арабські відносини
наприкінці ІХ ст.
Ключові слова: цар Ашот І (884/886–890), Василій І Македонянин (867–886), Багратид-
ська Вірменія (884/886–1045), нахарари, арабо-візантійська боротьба.

Інвентар 1556 року як джерело до історії вивчення володінь королеви Бони на Ковельщині (Тетяна Дубляниця)

Додано твір Інвентар 1556 року як джерело до історії вивчення володінь королеви Бони на Ковельщині (Тетяна Дубляниця). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №26/2017

Стаття присвячена дослідженню інвентаря Ковельського староства 1556 року. Ви-
значається його інформаційний потенціал для вивчення соціально-економічного розвитку
староства на момент переходу його від королеви Бони до Жигимонта-Августа. Проаналі-
зовано можливість використання інформації джерела при дослідженні господарсько-адмі-
ністративних одиниць минулого.
Ключові слова: інвентар, описово-статистичні джерела, Ковельське староство, пови-
нності, фільварки, структура населення, дворище, лан.

Формування військової доктрини ОУН (1929–1930) (Микола Посівнич)

Додано твір Формування військової доктрини ОУН (1929–1930) (Микола Посівнич). Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2003. – Збірник 1.

Форми та методи агітаційно-пропагандистської діяльності ОУН у 1929–1939 рр. (Микола Посівнич)

Додано твір Форми та методи агітаційно-пропагандистської діяльності ОУН у 1929–1939 рр. (Микола Посівнич). Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2007. – Збірник 9.
RSS-матеріал