Збиральник

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Профспілковий рух в Східній Галичині у часи національно-визвольних змагань (1914–1921 рр.) (Ігор Берест)

Додано твір Профспілковий рух в Східній Галичині у часи національно-визвольних змагань (1914–1921 рр.) (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1.


Проаналізовано та висвітлено діяльність українських профспілок в один із найскладніших й найтрагічніших періодів вітчизняної історії першої чверті ХХ ст. Наголошено на тактичних промахах та стратегічних помилках діячів профспілкового руху, спробі відродження національних профспілок, політичному і військовому протиборстві та складних умовах існування населення Східної Галичини.

Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (Ігор Берест)

Додано твір Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1.


Проаналізовано, виявлені у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Львові та Державного архіву Львівської області, матеріали, отримано відомості про зародження й діяльність робітничих організацій, які за мету свого існування ставили соціальний захист робітництва, що стало основою формування перших професійних спілок на українських землях. Акцентовано значну увагу на важливому значенні профспілкових організацій в системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях розвитку професійного руху в умовах поліетнічного суспільства Східної Галичини ХІХ–ХХ ст.

Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної Галичини в 1817–1848 рр. (Ігор Берест)

Додано твір Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної Галичини в 1817–1848 рр. (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – Вип. 2. – Ч. 1.


Досліджено матеріали, що свідчать про появу першої профспілкової організації в середовищі львівських друкарів на території Східної Галичини, отримано відомості про розвиток і діяльність цієї робітничої організації, яка за мету свого існування ставила проблему соціального захисту робітництва, що стало основою формування й інших професійних спілок на українських землях. Акцентовано значну увагу на важливому значенні профспілкової організацій в системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях розвитку професійного руху в умовах поліетнічного суспільства Галичини до початку революційних подій 1848 р.

Діяльність Андрея Шептицького в роки Першої світової війни (Ігор Берест)

Додано твір Діяльність Андрея Шептицького в роки Першої світової війни (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 3.


Досліджено роль Андрея Шептицького у формуванні національної ідеї в роки Першої світової війни. Зроблено короткий аналіз відносно окупаційної політики Австрійської та Російської імперій на захоплених територіях, показано позицію А.Шептицького під час російської окупації 1914–1915 рр., наголошено на незламності духу, вірі у власну ідею та боротьбу проти окупації. Незважаючи на полон та заслання, він залишився вірним сином свого народу та ідеалом для наступних поколінь.

Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (Надія Кушлакова)

Додано твір Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (Надія Кушлакова). Питання історії науки і техніки. – 2014. – №1.


Вивчено структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства (КВ РТТ) через призму перетворень у соціальній структурі міста Катеринослава, викликаних соціально-економічними процесами. Досліджено вплив урбанізаційних процесів, що відбувалися на Півдні Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., на кількісний та якісний склад, напрями діяльності та конкретні справи КВ РТТ.

Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства технологів (Надія Кушлакова)

Додано твір Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства технологів (Надія Кушлакова). Питання історії науки і техніки. – 2012. – №2.


Розглянуто соціально-економічні умови виникнення Південно-Російського товариства технологів (ПРТТ). На підставі вивчення історії підготовки та затвердження Статуту товариства з’ясовано нормативно-правову базу його відкриття. У науковий обіг вперше введені архівні документи, що розкривають процес заснування Південно-Російського товариства технологів.

Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (Надія Кушлакова)

Додано твір Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (Надія Кушлакова). Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 12.


Розглянуто різноманітні форми фахової комунікації спільноти вітчизняних інженерів в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено інженерно-громадські об’єднання промислово розвинених регіонів України в означений період. Проаналізовано джерельну базу (архівні матеріали) вивчення історії створення, відкриття та діяльності інженерних громадсько-наукових товариств півдня Російської імперії.

Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (Надія Кушлакова)

Додано твір Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (Надія Кушлакова). Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 3.


Досліджено суспільно-організаційну та професійну діяльність інженерів-архітекторів польського походження – членів Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ). Встановлено факти їх співпраці з ХВ ІРТТ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано роль Б.Г.Михайловського в процесі відкриття та становлення Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства.

Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві (Варфоломій Савчук)

Додано твір Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві (Варфоломій Савчук). Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 2.


Досліджено науково-педагогічну та суспільно-організаційну діяльність вчених польського походження – членів Харківського математичного товариства (ХМТ). З’ясовано факти їх співпраці з ХМТ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано діяльність А.П.Пшеборського – члена Розпорядчого комітету ХМТ.

Діяльність національно-культурних товариств Одещини як чинник добросусідства (Ярослава Різникова)

Додано твір Діяльність національно-культурних товариств Одещини як чинник добросусідства (Ярослава Різникова). Історичні традиції добросусідства Одещини. – Одеса, 2011.


Діяльність національно-культурних товариств, окрім забезпечення участі національних меншин у громадському та культурному житті країни та регіону, сприяє здійсненню етнодержавотворчих процесів, розвитку культурної взаємодії та впровадженню міжетнічної толерантності. Одним з важливих кроків стабілізації національної ситуації в Одещині було створення національно-культурних товариств, які були й залишаються осередками добросусідських відносин. Окрім того, такі об’єднання допомагають зберігати баланс між загальнонаціональними та етнічними інтересами, а їх діяльність стає прикладом толерантного добросусідства.
RSS-матеріал