Збиральник

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Сисак М. Про суть та причину туберкульози

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-12-11 11:05

Накладом “Українських робітничих вістей”

Forum. – 1984. – N. 59

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-12-11 10:44

Ukrainian Fraternal Ass’n

Хата. – 1911 – Ч. 4

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-12-11 10:42

Ілюстрований журнал літератури, політики і сучасного життя

Валентина Волчан: домашні завдання все-таки потрібні

- osvita.ua - Вт, 2018-12-11 10:21
ДЗ - один зі способів дізнатися, наскільки учень засвоїв програму, і звернути увагу на проблеми

В. Фурманюк: скільки миючих потрібно для шкіл і садків?

- osvita.ua - Вт, 2018-12-11 10:05
Про систематизацію питання та створення алгоритмів обрахунку миючих та дезінфікуючих засобів

Розробка заняття на тему: неклітинні форми життя. Віруси. Пріони.

Заняття використовується для формування наукового світогляду у дослідженні неклітинних форм життя, розкриття взаємозв'язків між імунною системою людини та ризиком захворювання на вірусні інфекції.

Автор: 

Сергєєва Анна Юріївна, викладач біології Коледжу інформаційних систем і технлогій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Джерело: 

https://pidruchnyk.com.ua/459-bologya-balan-verves-11-klas.html;https://portfel.... https://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/KEP-2015-02/58.pdf

Предмети: БіологіяКласи: 10 клас
Категорії: + Оновлення

ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ.

Велике значення для формування особистості фахівця техніка – механіка є оволодіння фаховими знаннями і уміннями. Щоб забезпечити підприємства кваліфікованими спеціалістами відповідно професійної характеристики та ринкових умов праці необхідно впроваджувати в навчальний процес інноваційні освітні технології.
Іноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів навчання та управління, об’єднаних єдиною метою: поєднання операційних дій викладача і студента у результаті яких суттєво покращується мотивація студента до навчального процесу.

Автор: 

Велике значення для формування особистості фахівця техніка – механіка є оволодіння фаховими знаннями і уміннями. Щоб забезпечити підприємства кваліфікованими спеціалістами відповідно професійної характеристики та ринкових умов праці необхідно впроваджувати в навчальний процес інноваційні освітні технології.
Іноваційна освітня технологія – сукупність форм, методів і засобів навчання та управління, об’єднаних єдиною метою: поєднання операційних дій викладача і студента у результаті яких суттєво покращується мотивація студента до навчального процесу.
Цей підхід припускає, що виходячи із інтересів студентів, рівня знань і вмінь, викладач визначає навчальну мету заняття і формує, скеровує та корегує увесь освітній процес з метою розвитку особистості того, хто навчається.
Однією із інноваційних технологій навчання передбачається новий рівень стосунків між студентом і викладачем.
Процеси загальної інтелектуалізації, технологізації, інформатизації, автоматизації розвиваються на тлі наростаючого дефіциту висококваліфікованих кадрів. Це об'єктивне протиріччя між потребою суспільного виробництва до підготовки висококваліфікованих кадрів та існуючими можливостями навчального закладу формують головні вимоги до навчального процесу: підготувати професійно-мобільного фахівця, здатного до освоєння сучасної, складної і прогресивної техніки.
Залежність професійної мобільності техніків-механіків від знань загальних закономірностей функціонування технічних систем в умовах її розвитку суттєво зростають.
На цій основі метою спеціальної професійної підготовки студентів технічного профілю стає формування спеціальних знань, що забезпечують можливість самостійно освоювати нові технологічні рішення на виробництві, розвиток їх готовності до безперервної самоосвіти і практичного застосування знань у процесі підготовки курсової роботи спеціальних дисциплін і в практиці професійної діяльності.
Необхідно відзначити, що в умовах розвитку науково-технічного прогресу збільшується кількість технічних напрямів і спеціальностей. Виникає необхідність посилення уваги саме до спеціальних дисциплін, що забезпечують базову інваріантну підготовку для освоєння фахових спеціальностей.
Для досягнення високої якості майбутніх спеціалістів техніків-механіків необхідно застосовувати різного типу новітні інформаційно- інноваційні освітні технології. При викладанні спеціальних предметів я впроваджую модульну систему навчання.
Користуючись навчальною програмою Міністерства освіти і науки України, викладач створює програму у якій весь матеріал предмету ділить на модулі. Кожен модуль містить лекційний матеріал, практичні і лабораторні роботи, самостійне вивчення матеріалу, контроль знань.
На першому занятті викладач знайомить студентів з темою модуля, метою і планом його вивчення; роздає питання на підготовку і на самостійне вивчення.
Викладатися матеріал повинен в логічній послідовності, використовуючи комп’ютер, мультимедійний проектор, дидактичний матеріал, креслення, діючі макети.
Так, як лекції несуть велику кількість інформації, яку студенту не завжди можливо законспектувати на занятті, викладач пропонує студентам вдома самостійно скласти опорний конспект, в якому студенти дають відповіді на теоретичні питання. Для зацікавлення предметом студентам пропонується знайти інформацію додатково із інших джерел за цією темою.
Особливу увагу необхідно приділяти формуванню усвідомлення студентами своїх дій. Розвиток реальних творчих можливостей майбутніх фахівців залежить вивчення таких пізнавальних структур, як самостійне перенесення засвоєних знань в нову ситуацію, бачення вирішення проблем. Для такого навчання необхідно систематичне вирішення студентами доступних проблемних задач, виробничих ситуацій, які постійно ускладнюються і заняття повинні мати вагому частину співбесід та проблемного викладання матеріалу.
Для практичного засвоєння матеріалу студенти виконують лабораторні, практичні роботи за допомогою комп’ютера. Це дає змогу скоротити час на оформлення і підвищує технічний рівень. В комп’ютері крім самих практичних і лабораторних інструкцій надані довідники, таблиці з яких студент самостійно, чи під керівництвом викладача може взяти необхідну інформацію і виконати роботи.
Для підведення підсумків навчання за структурно-логічною схемою підготовки пропонується впровадження психо -діагностичних методик: тестів, які призначені для встановлення кількісних і якісних індивідуальних відзнак – стандартизовані, рівневі, проведення інтегрованих заліків, які надають змогу оцінити рівень активності кожного студента.
Базовий пакет тестів розподіляє по модулям блоків, в свою чергу кожний модуль має окреме тестове завдання. При виконанні тестових завдань застосовуються комп’ютерні технології.
Курсова робота – це підсумок набутих знань і практичних вмінь під час вивчення предмету та проходження виробничої практики. Креслення (схеми, рисунки) студенти виконують в комп’ютерному варіанті за програмою «компас». Пояснювальна записка виконується в комп’ютерному варіанті на основі надбаних знань і вмінь при виконанні практичних, лабораторних робіт.
Перехід до модульної системи навчання, врахування вищезазначених аспектів дозволить оптимізувати освітній процес і підвищити якість підготовки спеціалістів техніків-механіків. Незаперечними залишаються основні переваги даної освітньої технології – гнучкість, можливість врахування індивідуальних особливостей та здібностей студента, орієнтованість на активність самого студента у засвоєнні знань.

Джерело: 

1. Кроше Э. Руководство по модульной системе профессионально- технического обучения. – Женева: Пер. с нем. – 1998. – 2-я ред. перевода. – 200с.
2. Модульное обучение / Словарь. ru / dictionary. fio. ru – от 5 февраля 2003 г.
3. Олійник П. М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і критерії їх вибору // Науковий вісник

1. Кроше Э. Руководство по модульной системе профессионально- технического обучения. – Женева: Пер. с нем. – 1998. – 2-я ред. перевода. – 200с.
2. Модульное обучение / Словарь. ru / dictionary. fio. ru – от 5 февраля 2003 г.
3. Олійник П. М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і критерії їх вибору // Науковий вісник

1. Кроше Э. Руководство по модульной системе профессионально- технического обучения. – Женева: Пер. с нем. – 1998. – 2-я ред. перевода. – 200с.
2. Модульное обучение / Словарь. ru / dictionary. fio. ru – от 5 февраля 2003 г.
3. Олійник П. М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і критерії їх вибору // Науковий вісник

Предмети: Інші предметиКласи: Вища школа
Категорії: + Оновлення

Україна - єдина країна

"Україна - єдина країна" це урок, на якому можно розширити поняття про єдність, незалежність і суверенність нашої держави, сприяти формуванню національної самосвідомості школярів; розвивати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної держави; виховувати майбутнього захисника своєї Вітчизни, любов до рідного краю.

Автор: 

Карабут Любов Миколаївна , вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи №124

Предмети: Виховна роботаКласи: 3 клас
Категорії: + Оновлення

День Збройних Сил України

Тобі, Україно, мій мужній народе,
Складаю я пісню святої свободи.
Усі мої сили і душу широку
Й життя я віддам до останнього кроку,
Аби ти щаслива була, Україно,
Моя Батьківщино!

Автор: 

Мартинова Анастасія Валеріївна

Предмети: Позакласні заходи
Категорії: + Оновлення

Інтерактивний текст "Так-Ні".

На етапі рефлексії до Уроку №28 по темі "Явище інерції" можна використати інтерактивни текст "Так-Ні" , який дає зьогу оцінити, наскільки учні засвоїли тему.

Автор: 

Залужна Любов Володимирівна, вчитель фізики філії "Власівська зош I-II ступенів" опорного закладу "Зіньківська сш I-III ступенів №1""

Предмети: ФізикаКласи: 7 клас
Категорії: + Оновлення

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ "ВЕСЕЛОГО ЭКСПРЕССА"

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕЛОГО ЭКСПРЕССА
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

Цели: - Сгруппировать, сдружить коллектив детей;
- формировать серьезное отношение к здоровому образу жизни;
- развивать художественный вкус детей
воспитывать бережное отношение к природе
В "Весёлом экспрессе" могут принимать участие различное количество классов начальной школы.

Автор: 

Карабут Любов Миколаївна, вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи №124

Предмети: Виховна роботаКласи: Початкова школа
Категорії: + Оновлення

Основа слова. Утворення слів

Розробка уроку для формування в учнів поняття основа слова; для формування вміння виділяти в словах закінчення й основу слова; для збагачування словникового запасу учнів; для розвитку вміння аналізувати, зіставляти. Р.

Автор: 

Позирей Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів
Пісківське навчально-виховне об'єднання
"спеціалізована школа І-ІІІступенів"- загальноосвітня школа
І-ІІІступенів-дитячий садок

Предмети: Українська моваКласи: 3 клас
Категорії: + Оновлення

перший урок у 3 класі

Підготовка да першого уроку - це дуже відповідальний крок. Цей урок повинен бути цікавим і корисним. Саме він відкриває скарбничку знань на певний клас.А розмова на уроці повина йти про нашу Батьківщину. Україна для всіх дітей найкраща в світі.Це урок-подорож Україною. Мета уроку: формувати ключові компетентності:
 Уміння вчитися: виробляти вміння в учнів планувати свою роботу, правильно розподіляти час, доводити поставлене завдання до кінця.

Автор: 

Карабут Любов Миколаївна

Предмети: Виховна роботаКласи: 3 клас

докладніше

Категорії: + Оновлення

Підсумковий урок за темою «Казки українських письменників».

Узагальнення та систематизація знань учнів, по темі «Казки українських письменників». Розширення уявлення учнів про літературну казку. Розвиток спостережливості, уяви, логічного мислення. Виховування пізнавального інтересу, самостійності, організованості і відповідальності за виконану роботу; виховування любові до казки, любові до людей, почуття доброти, гідності, щирості.

Автор: 

Позирей Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів
Пісківське навчально-виховне об'єднання
"спеціалізована школа І-ІІІступенів"- загальноосвітня школа
І-ІІІступенів-дитячий садок

Предмети: Українська літератураКласи: 3 клас
Категорії: + Оновлення

Антоніми

Урок створено для учнів початкових класів (3 класи). Цель урока:
• познакомить с понятием «антонимы»;
• способствовать развитию умения распознавать и правильно употреблять в речи антонимы;
• содействовать развитию устной и письменной речи, расширению кругозора учащихся, обогащению словарного запаса;
• способствовать созданию эмоционально положительной основы для развития коммуникативных способностей и навыков коллективного сотрудничества;

Автор: 

Карабут Любов Миколаївна

Предмети: Російська моваКласи: 3 клас
Категорії: + Оновлення

Немає вищої святині,ніж чисте сяйво доброти!

Вчити вихованців аналізувати свої вчинки і вчинки оточуючих. Розвивати здатність до самоаналізу й самоконтролю, відповідальність за свої вчинки та життя інших. Розвивати культуру мовлення, спілкування і поведінку учнів, спостережливість, уміння висловлювати власні судження.
Виховувати людяність, чемність, етичні норми поведінки; спонукати учнів робити добро у повсякденному житті.

Автор: 

Богославець Юлія Михайлівна,учитель української мови та літератури, Богородчанська загальноосвітня вечірня(змінна) школа ІІІ ступеня

Предмети: Виховна роботаКласи: 11 клас
Категорії: + Оновлення
RSS-матеріал