Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.
RSS-матеріал
Останні додані твори та новини сайту chtyvo.org.ua
Адреса URL: http://chtyvo.org.ua/
Оновлене: 3 години 9 хв тому

Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.) (Зоряна Лукомська)

Чт, 2018-07-19 19:43
Додано твір Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.) (Зоряна Лукомська). Лукомська З. В. Містобудування Західної України епохи бароко (сер.
XVII ст. – кін. XVIII ст.) - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора архітектури за
спеціальністю 18.00.01 – “Теорія архітектури, реставрація пам’яток
архітектури”. – Національний університет “Львівська політехніка”,
Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018 р.

Систематизовано та узагальнено результати досліджень, які торкаються
проблематики вивчення містобудування епохи Бароко (сер. XVII – кін.
XVIII ст.) на території Західної України, яка в цей період розвивалась
відокремлено від Центральної України та входила до складу Речі Посполитої.
Поглиблено історичні знання в галузі містобудування вказаного періоду, що є
необхідним для відтворення якомога повнішої картини історичного розвитку
міст, сіл, оборонних комплексів, заміських резиденційних комплексів,
палацово-паркових утворень, сакрально-монастирських ансамблів.
Проаналізовано теоретичне підґрунтя формування містобудівної політики
у країнах Європи в період XVII – XVIII ст., який характеризується переходом
від феодальної міської планувальної структури до міст – торгово-виробничих
центрів. Розкрито вплив містобудівних ідей мислителів Італії, вплив
методичних основ середовищного підходу до містобудування в Англії та вплив
планіметричної концепції розпланування міста французьких науковців на
формування рис західноукраїнської урбаністики XVII – XVIII ст.
У процесі дослідження враховано різкі зміни суспільно-економічного
устрою у всій Європі та політико-правове становище Західної України у період
XVII – XVIII ст. Показано роль світоглядних змін та значного поступу у
розвитку науки і техніки при формуванні ключових засад барокового
2 містобудування. Представлено сукупність історичних передумов формування
містобудівної культури у Європейських країнах у згаданий період та
особливості втілення тенденцій європейської барокової урбаністики у розвиток
західноукраїнського містобудування.
Виявлено сукупність головних чинників, які вплинули на формування
містобудівного процесу на західноукраїнських територіях в період кін. XVII –
кін. XVIII ст., продемонстровано головні урбаністичні шляхи розвитку нових
типів міст, проведення реконструкцій, модернізацій та розбудови існуючих
міст. Розкрито особливості формування головних базових елементів
розпланувально-композиційних структур барокових міст: комплексу середмістя
із площею ринок та ратушею, оборонної системи, резиденційного комплексу,
садово-паркової складової, сакральних ансамблів та виробничих об’єктів.
Розкрито особливості історико-містобудівного розвитку та проведено
оцінку збереженості містобудівних об’єктів Західної України, які досягли
найбільшого розквіту у період XVII – XVIII ст. та були відображенням
ренесансно-барокових містобудівних теорій Європи. Визначено риси
функціональної програми міст на трьох еволюційних рівнях розвитку, виявлено
домінування репрезентативної функції на завершальному етапі розвитку.
Представлено основи міського композиційно-просторового укладу міст XVII –
XVIII ст., продемонстровано на конкретних прикладах засади регулярного
розпланування та його поєднання із системою композиційно-планувальних
осей, висвітлено новітні прийоми утворення міст-ансамблів.
Визначено головні засади формування образу та силуету барокового
міста на основі сукупності висотних, природних та територіальних домінант,
головними з яких виступають сакральні споруди та комплекси, адміністративні
споруди, палацово-паркові утворення та елементи оборонної системи міста.
Зафіксовано існування стійких композиційно-просторових зв’язків між
домінантами усіх рівнів. Головною особливістю композиційного укладу
3
барокових міст визначено включення у композиційну структуру міста
ландшафтної складової.
Розкрито формотворчу роль цілого комплексу усталених ідеологічних
понять, на основі яких формувались нові регулярні ансамблі у містах барокової
доби та закладались нові міста-резиденції, виникали нові сакрально-
монастирські комплекси.
Дослідивши процес еволюції містобудування Західної України у період
XVII – XVIII cт. було виокремлено закономірності розвитку нових та
реконструйованих міст, а також ряд подібних підходів до закладення нових
міст та проведення реконструкцій існуючих міст, які відображені у однакових
прийомах розпланування та формування об’ємно-просторової композиції міста.
Узагальнивши періодизацію розвитку та особливості розпланувальних
структур досліджених міст представлено типологію їх містобудівних
композицій, яка складається із трьох ієрархічних рівнів. На основі
комплексного аналізу процесу містобудування Західної України барокової доби
простежено головні етапи розвитку містобудівних комплексів від періоду
зародження міст із рисами, які вже відмінні від ренесансного міста – до
розвинутих барокових міст-ансамблів, які були розбудовані із використанням
новітніх на період сер. XVII – кін. XVIII ст. урбаністичних прийомів.
На основі вивченої еволюції та аналізу збереженості містобудівних
об’єктів дослідження проведено ідентифікацію головних базових елементів
розпланувальних структур історичних міст періоду XVII - XVIII ст. в контексті
існуючої розпланувальної структури, розроблено графічні схеми реконструкцій
розпланувальних структур історичних міст та ансамблів.
Визначено роль та місце унікальної історико-містобудівної спадщини
Західної України періоду XVII – XVIII ст. у сучасній архітектурній науці. Серед
об’єктів культурної спадщини: історичні міста, ансамблі середмість, заміські
резиденційні комплекси, оборонні комплекси, замково-палацові комплекси,
палацово-паркові ансамблі, сакральні комплекси. На даний час близько 50 %
4
цінних містобудівних комплексів мають охоронні статуси, 20 % – входить до
складу заповідників чи історичних ареалів міст, 10 % – мають у своєму складі
окремі пам’ятки архітектури, решта об’єктів втратили статус міста,
перебувають у незадовільному технічному стані та потребують проведення
охоронних заходів.
У підсумку проведеного дослідження запропоновано включити до
Державного реєстру нерухомих пам'яток Украї́ни ряд містобудівних об’єктів,
котрі втратили статус міста на даний час, але які є особливо цінними і стан
збереженості котрих є критичним. Також розроблено стратегію регенерації
цінних історичних містобудівних комплексів Західної України, яка спрямована
на представлення цінності об’єктів XVII – XVIII ст. та пошук шляхів їх охорони
та збереження.

Ключові слова: містобудування Західної України, епоха бароко,
історико-теоретичні основи розвитку містобудування, місто-фортеця, замково-
палацовий комплекс, композиційно-планувальна типологія; розпланувальна
структура барокового міста, резиденційний комплекс, палацово-парковий
ансамбль, архітектурно-містобудівна спадщина.

Галич магдебурзький: до 650-ї річниці першої згадки про міське право (Андрій Стасюк)

Чт, 2018-07-19 18:08
Додано твір Галич магдебурзький: до 650-ї річниці першої згадки про міське право (Андрій Стасюк). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

У статті аналізується перша письмова згадка про маґдебурзьке
право в Галичі разом з фундацією місцевого конвенту Братів Менших.
Розпорядження руського старости Отто з Піліци, надіслане 1367 р.
до галицького війта, підкреслює, що місто використовувало
самоврядування за німецьким зразком. Однак документ королівського
намісника Русі потребує детальнішого критичного вивчення та
верифікації.
Ключові слова:
Галич, францисканці, маґдебурзьке право, Русь,
міщани.

Галич на фотографіях з колекцій Національної австрійської бібліотеки у Відні (Каміль Рушала)

Чт, 2018-07-19 17:46
Додано твір Галич на фотографіях з колекцій Національної австрійської бібліотеки у Відні (Каміль Рушала). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

Стаття присвячена фотофіксації Галича часів Великої (Першої
світової) війни, яку здійснили учасники австро/угорської імперсько/
королівської військової прес/служби (Kriegspressequartier, KPQ).
Світлини містять унікальні зображення міста й найближчих
околиць, виконаних найімовірніше в липні 1915 р. після звільнення краю
від російських військ.
Ключові слова
: Галич, Галичина, фотографія, Відень, Австро/
Угорщина, Велика (Перша світова) війна.

Галич на акварелях Наполеона Орди (Віталій Нагірний)

Чт, 2018-07-19 17:44
Додано твір Галич на акварелях Наполеона Орди (Віталій Нагірний). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

У статті описано акварелі Наполеона Орди із зображеннями
Галича, створені в 1878–1880 роках. Підкреслено, що досі в історичній
науці була відома тільки одна, виконана на основі рисунка Н. Орди
літографія із зображенням середмістя Галича та Замкової гори з
лівого берега Дністра. В публікації описано два інші, маловідомі, рисунки
автора із зображеннями Ринкової площі й руїн замку, а також церкви
Святого Пантелеймона. Обидва рисунки, виконані олівцем і клеєвими
фарбами технікою акварелі, збереглися у фондах Національного
музею Кракова в дуже доброму стані, вони публікуються вперше.
Ключові слова
: Галич, Наполеон Орда, акварель, рисунок,
літографія.

Облога Галича 1387 року у світлі вітчизняної історіографії (Андрій Федорук)

Чт, 2018-07-19 17:31
Додано твір Облога Галича 1387 року у світлі вітчизняної історіографії (Андрій Федорук). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

У статті автор проводить загальний історіографічний огляд
питання, пов’язаного з облогою Галича польським військом та
литовськими допоміжними загонами 1387 р. Простежено погляди
на цю ключову воєнну подію в історії Галицької землі представників
різних українських дослідницьких шкіл, починаючи з першої половини
ХІХ і аж до початку ХХІ ст. Відзначено, що в більшості наукових праць
польське відвоювання галицької столиці в Угорського королівства
знайшло переважно дуже побіжне відображення, яке вже не може
вдовольнити потреби сучасної історичної науки.
Ключові слова:
місто Галич, облога 1387 р., королева Ядвіґа,
воєвода Бенедикт, вітчизняна історіографія, археологія, українські
історики.

Студенти з Галича у Краківському університеті в XV сторіччі (Марчін Клеменський)

Чт, 2018-07-19 17:29
Додано твір Студенти з Галича у Краківському університеті в XV сторіччі (Марчін Клеменський). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017


Стаття присвячена чотирьом студентам з Галича, котрі
навчалися у Краківському університеті в XV сторіччі. Їхню іден/
тифікацію ускладнює лаконічність повідомлень університетської
метрики. Для порівняння репрезентації студентів з Галицької землі
використано документальні свідчення про вихідців з Галича та
Львова.
Ключові слова
: Краківський університет, Галич, Львів, Краків,
студенти, навчання.

Галицька трагедія Ігоревичів (Ярослав Книш)

Чт, 2018-07-19 17:25
Додано твір Галицька трагедія Ігоревичів (Ярослав Книш). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

На основі дослідження широкого кола головно наративних
джерел показано причини, внаслідок яких у деяких списках Галицько/
Волинського літопису з’явився неіснуючий князь Ростислав Ігоревич.
Встановлено, що у вересні 1211 р. галичани стратили Романа
Ігоревича з братом Святославом, його дружиною Ярославою і двома
їхніми дітьми.
Ключові слова
: Галич, Ігоревичі, літопис.

Образок з життя на зламі ХІІ–ХІІІ ст. зі стін храму Святого Пантелеймона поблизу Галича (Василь Слободян)

Чт, 2018-07-19 17:23
Додано твір Образок з життя на зламі ХІІ–ХІІІ ст. зі стін храму Святого Пантелеймона поблизу Галича (Василь Слободян). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

У статті здійснено спробу відчитання, інтерпретації та
датування одного з найдавніших кириличних написів, що зберігається
на стінах храму Святого Пантелеймона. Дослідник із Москви Олексій
Гіппіус пропонує критичне переосмислення версії прочитання
епіграфічного джерела. Висвітлено один з епізодів історії храму
княжого періоду.
Ключові слова:
епіграфіка, палеографія, церква Святого
Пантелеймона, Галич, кириличні написи.

Документи канцелярії галицького князя Мстислава Мстиславовича на стінах церкви Святого Пантелеймона (В'ячеслав Корнієнко)

Чт, 2018-07-19 17:19
Додано твір Документи канцелярії галицького князя Мстислава Мстиславовича на стінах церкви Святого Пантелеймона (В'ячеслав Корнієнко). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

Стаття присвячена висвітленню результатів сучасних
досліджень чотирьох кириличних графіті на стінах церкви Святого
Пантелеймона в Галичі. На підставі аналізу текстів автор доходить
висновку, що ці написи – виголошені рішення судової адміністрації
князя Мстислава Мстиславовича Удатного, чий двір розташовувався
на Пантелеймонівському городищі у колишній резиденції Романа
Мстиславовича, поруч із церквою Святого Пантелемона.
Ключові слова:
епіграфіка, графіті, Галич, Мстислав
Мстиславович, церква Святого Пантелеймона.

Археологія пізньосередньовічного Галича як «церковного міста» і релігійного центру Галичини (середина XIІІ ст. – 1785 р.) (Богдан Томенчук)

Чт, 2018-07-19 17:02
Додано твір Археологія пізньосередньовічного Галича як «церковного міста» і релігійного центру Галичини (середина XIІІ ст. – 1785 р.) (Богдан Томенчук). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

У статті відображено основні підсумки археологічних
досліджень давнього Галича пізньосередньовічного періоду його
історії як «церковного міста», релігійного й духовного центру
Галичини (середина ХІІІ ст. – 1785 р.). Детально характеризується
розвиток історичної топографії Галича/Крилоса за трьома етапами:
середини ХІІІ ст. – 1596 р.; 1596–1700 рр.; 1700–1785 рр.
Комплексний історико/археологічний аналіз кожного з них дозволяє
виразно побачити шляхи і перспективи дальших наукових студій.
Ключові слова:
Давній Галич, археологічні дослідження,
релігійний і церковний центр, єпископсько/митрополичий осідок,
Успенський собор, Крилоський Успенський монастир.

Печатка київського митрополита Кирила (1225–1233) з Галича (Ігор Коваль)

Чт, 2018-07-19 16:58
Додано твір Печатка київського митрополита Кирила (1225–1233) з Галича (Ігор Коваль). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

Автор статті вводить в науковий обіг невідому досі сфрагістичну
пам’ятку – свинцеву печатку київського митрополита Кирила І
(1225–1233), знайдену біля стіни Успенського кафедрального собору
в Галичі. Разом з тим зроблено спробу встановити її появу в столиці
Галицької землі у зв’язку з військово/політичними подіями 1228 р.
Ключові слова:
Галич, булла, Кирило, Костянтин, молівдовула,
печатка, сфрагістика.

Торгові пломби Турне з Галича та надходження західноєвропейських тканин до Східної Європи в XIV–XV ст. (Олександр Мусін)

Чт, 2018-07-19 16:54
Додано твір Торгові пломби Турне з Галича та надходження західноєвропейських тканин до Східної Європи в XIV–XV ст. (Олександр Мусін). Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 2. / За ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ : «Лілея-НВ», 2017

У статті автори аналізують віднайдені на території Східної
Європи торговельні пломби фламандського міста Турне, їхню
типологію, хронологію і географію розповсюдження. Три з
пропонованих для порівняння екземплярів походять з різних осередків
колишньої князівської резиденції й митрополичого центру – міста
Галича. Підкреслено хронологічно нетривалу торгівлю тканинами
цього міста у Східній Європі загалом та в українських землях зокрема
саме в останній третині XIV – на початку XV ст. Феномен
проникнення товарів з Турне до Східної Європи пояснюється пошуками
нових ринків збуту за умов високої конкуренції та кризових явищ
міської економіки.
Ключові слова
: Середні віки, Галич, Турне, Червенські гради,
торговельні пломби, «дорогочинські пломби», торгівля
фламандськими тканинами, геральдика, королівська французька лілія,
хімічний аналіз.

Боротьба за «Червенські гради» в історичній схемі «Повісті временних літ» (Вадим Арістов)

Чт, 2018-07-19 11:28
Додано твір Боротьба за «Червенські гради» в історичній схемі «Повісті временних літ» (Вадим Арістов). Арістов В. Боротьба за "Червенські гради" в історичній схемі "Повісті временних літ" // Феномен мультикультурності в історії України і Польщі: матеріали конференції. Харків, 2016 С. 75-86.

Азартні ігри з долею (Іво Брешан)

Чт, 2018-07-19 08:00
Додано твір Азартні ігри з долею (Іво Брешан). Що керує нашим життям: доля чи випадок? Чи здатна людина бути вільною та незалежною, чи все вже давно вирішено, а наш вибір нічого не важить? Хорватію збурило резонансне вбивство десяти людей часів сербо-хорватської війни, але влада не поспішає шукати винних, хоче спустити все на гальмах. Тюдор Франко, колись професор філософії, а нині дивакуватий пенсіонер, починає власне розслідування, маючи для цього свої мотиви. Знайшовши п’ятьох свідків скоєного, Тюдор навпомацки шукає злочинця, але вбивця поки що на крок попереду. Динамічна, захоплива розповідь, яка тримає в напрузі до останнього рядка. Чи буде зло покаране?..